Nastavení Woo gpwebpay pluginu.

1. Po instalaci je potřeba zadat licenční číslo pluginu.

Klikněte v menu Woo plugins -> Woo Gpwebpay::


Zadejte licenci, která Vám přišla do emailu. Případně napište email pro klíč. Nezapoměnte se podívat do spamu, někdy se stavá, že tam zůstávájí emaily

2. Po aktivaci se zobrazí hlavní nastavení pluginu:

Vyplňte údaje od gpwebpay a doplnit nastavení.
Nezapomeňte zadat testovací údaje a zaškrtnout testovací mód.
Důležité nastavení:

Důležité nastavení:

 • Test mód – v tomto checkboxu aktivujete/deaktivuje testovací prostředí
 • Banka obchodníka – v rozbalovacím menu vyberte banku obchodníka
 • Číslo obchodníka – do tohoto pole zadejte číslo obchodníka, které Vám bylo přiděleno
 • Heslo privátního klíče – zde uveďte heslo v Vámi vygenerovanému privátnímu klíči
 • Jméno privátního klíče – nejprve nahrejte privátní klíč do složky, kde máte nainstalovaný WordPress a uložte jeho název bez přípony souboru. Poté ho napište sem.
 • Jméno veřejného klíče – postup je stejný jako u předešlého privátního klíče

3. Propojení gpwebpay s WooCommerce

Pro implementaci GP WebPay, je potřeba mít podepsanou smlouvu s tímto poskytovatelem. V případě, že máte již vše vyřízené, obdržíte emailem přístupy do testovacího rozhraní.

Po přihlášení budete vyzváni k potvrzení údajů a změně vygenerovaného hesla. Na email vám bude zaslán kód pro potvrzení změny. Pak se znovu přihlásíte a musíte získat veřejný a soukromý klíč.

Veřejný klíč

Klíč najdete v sekci ke stažení, kde kliknete na odkaz a stáhnete si jej do počítače. Pak jej pomocí FTP klienta nahrajete do adresáře WordPressu, tedy tam, kde je soubor wp_config.php. Název tohoto souboru, bez přípony vložíte do nastavení pluginu

Sou- kromý klíč

Vytvoření a nahrání soukromého klíče se skládá z více kroků. Nejprve půjdete do sekce Správa klíčů a kliknete na Vytvořit soukromý klíč. Ve formuláři zadáte název klíče a heslo k němu. Název klíče a heslo budete potřebovat v nastavení pluginu, viz předchozí odkaz. Soukromý klíč se vám stáhne a vy jej pomocí FTP klienta nahrajete do složky WordPressu, stejně jako veřejný klíč. Jeho název vložíte do nastavení pluginu opět bez přípony.

4. Testovací platby

Další důležitou věcí než spustíte „ostrou“ verzi plateb je, že budete muset provádět tzv. testovací platby. Seznam všech testovacích plateb naleznete pod Technické připojení – Testovací platby.

5. Ostrý provoz platby

Po vytvoření testovacích plateb, je potřeba napsat na gpwebpay a požádat o ověření a zaslání produkčních přístupů, které potom přidáte do pluginu a vypnete testovací verzi.

Děkuji za zakoupení pluginu.

Nastavenie Woo gpwebpay pluginu.

1. Po inštalácii je potrebné zadať licenčné číslo pluginu.

Kliknite v menu Woo plugins -> Woo Gpwebpay::


Zadajte licenciu </ strong>, ktorá Vám prišla do emailu </ strong>. Prípadne napíšte email pre kľúč. Nezabudnite sa pozrieť do spamu, niekedy sa stáva, že tam zostávajú emaily

2. Po aktivácii sa zobrazí hlavné nastavenia pluginu:

Vyplňte údaje od gpwebpay a doplniť nastavenia.
Nezabudnite zadať testovacie údaje a zaškrtnúť testovací mód.
Důležité nastavení:

Dôležité nastavenia:

 • Test mód </ strong> – v tomto checkboxu aktivujete / deaktivuje testovacie prostredie
 • Banka obchodníka </ strong> – v rozbaľovacom menu vyberte banku obchodníka
 • Číslo obchodníka </ strong> – do tohto poľa zadajte číslo obchodníka, ktoré Vám bolo pridelené
 • Heslo privátneho kľúča </ strong> – tu uveďte heslo v Vami vygenerovanému privátnemu kľúču
 • Jmôjno privátneho kľúča </ strong> – najprv nahrajte privátny kľúč do zložky, kde máte nainštalovaný WordPress a uložte jeho názov bez prípony súboru. Potom ho napíšte sem.
 • Meno verejného kľúča </ strong> – postup je rovnaký ako u predošlého privátneho kľúča

3. Prepojenie gpwebpay s WooCommerce

Pre implementáciu GP WebPay, je potrebné mať podpísanú zmluvu s týmto poskytovateľom. V prípade, že máte už všetko vybavené, dostanete emailom prístupy do testovacieho rozhrania.

Po prihlásení budete vyzvaní na potvrdenie údajov a zmene vygenerovaného hesla. Na email vám bude zaslaný kód pre potvrdenie zmeny. Potom sa znova prihlásite a musíte získať verejný a súkromný kľúč.

Verejný kľúč

Kľúč nájdete v sekcii na stiahnutie, kde kliknete na odkaz a stiahnete si ho do počítača. Potom ho pomocou FTP klienta nahráte do adresára WordPress, teda tam, kde je súbor wp_config.php. Názov tohto súboru, bez prípony vložíte do nastavení pluginu

Súkromný kľúč

Vytvorenie a nahranie súkromného kľúča sa skladá z viacerých krokov. Najprv pôjdete do sekcie Správa kľúčov </ strong> a kliknete na Vytvoriť súkromný kľúč </ strong>. Vo formulári zadáte názov kľúča a heslo k nemu. Názov kľúča a heslo budete potrebovať v nastavení pluginu, viď predchádzajúci odkaz. Súkromný kľúč sa vám stiahne a vy ho pomocou FTP klienta nahráte do zložky WordPress, rovnako ako verejný kľúč. Jeho názov vložíte do nastavení pluginu opäť bez prípony.

4. Testovacie platby

Ďalšou dôležitou vecou než spustíte „ostrú“ verziu platieb je, že budete musieť vykonávať tzv. Testovacie platby. Zoznam všetkých testovacích platieb nájdete pod Technické pripojenie – Testovacie platby.

5. Ostrá prevádzka platby

Po vytvorení testovacích platieb, je potreba napísať na gpwebpay a požiadať o overenie a zaslanie produkčných prístupov, ktoré potom pridáte do pluginu a vypnete testovaciu verziu.

Ďakujem za zakúpenie pluginu.

Woo gpwebpay plugin settings.

1. After installation, you need to enter the plugin license number.

Click on the Woo plugins menu -> Woo Gpwebpay::

Enter the license that you received in your email . Alternatively, write an email for the key. Don’t forget to look into spam, sometimes there are emails

2. Once activated, you will see the main plugin settings:

Fill in gpwebpay information and add settings.

Be sure to enter your test information and check test mode.

Important settings:

Important settings:

 • Test mode – in this checkbox you activate / deactivate the test environment
 • Merchant Bank – Select the merchant bank from the drop-down menu
 • Merchant ID – Enter the Merchant ID assigned to you in this field
 • Private Key Password – Enter the password in the private key you generated
 • Private Key Name – First upload the private key to the folder where WordPress is installed and save the name without the file extension. Then write it here.
 • Public Key Name – the procedure is the same as the previous private key

3. Linking gpwebpay with WooCommerce

To implement GP WebPay, it is necessary to have a signed contract with this provider. If you are done, you will receive email access to the test interface.

After logging in, you will be asked to confirm the information and change the generated password. You will receive an email to confirm the change. Then you sign in again and you need to get the public and private keys.

Public key

You can find the key in the download section, where you click on the link and download it to your computer. Then upload it to the WordPress directory using the FTP client, where the wp_config.php file is. The name of this file, without extension, will be inserted into the plugin settings

Private key

Creating and uploading a private key consists of several steps. First, go to Key Management and click Create private key . Enter the key name and password in the form. You will need the key name and password in the plugin settings, see the previous link. The private key is downloaded and you upload it to the WordPress folder using the FTP client, as well as the public key. You will put its name into the plugin settings again without the extension.

4. Test payments

Another important thing before you run a „live“ version of payments is that you will need to make so-called test payments. For a list of all test payments, see Technical Connection – Test Payments.

5. Live payment operation

After you create the test payments, you need to write to gpwebpay to request verification and send production accesses, which you then add to the plugin and disable the test version.

Thank you for purchasing the plugin.

Woo ustawienia wtyczki gpwebpay.

1. Po instalacji musisz wprowadzić numer licencji wtyczki.

Kliknij menu wtyczek Woo -> Woo Gpwebpay::


Wpisz licencję , którą otrzymałeś w e-mailu . Możesz też napisać wiadomość e-mail na temat klucza. Nie zapomnij zajrzeć do spamu, czasem zdarza się, że pozostają e-maile

2. Po włączeniu zobaczysz główne ustawienia wtyczek:

Wypełnij informacje gpwebpay i dodaj ustawienia.
Pamiętaj, aby wprowadzić dane testowe i sprawdzić tryb testowy.
Ważne ustawienia:

Ważne ustawienia:

 • Tryb testowy – w tym polu wyboru aktywujesz / dezaktywujesz środowisko testowe
 • Bank handlowy – wybierz bank handlowy z menu rozwijanego
 • Identyfikator sprzedawcy – w tym polu wprowadź identyfikator sprzedawcy
 • Hasło klucza prywatnego – wprowadź hasło w wygenerowanym kluczu prywatnym
 • Nazwa klucza prywatnego – najpierw prześlij klucz prywatny do folderu, w którym jest zainstalowany WordPress, i zapisz nazwę bez rozszerzenia pliku. Napisz to tutaj.
 • Nazwa klucza publicznego – procedura jest taka sama jak w przypadku poprzedniego klucza prywatnego

3. Łączenie gpwebpay z WooCommerce

Aby wdrożyć GP WebPay, konieczne jest podpisanie umowy z tym dostawcą. W przypadku ukończenia otrzymasz dostęp do interfejsu testowego pocztą e-mail.

Po zalogowaniu zostaniesz poproszony o potwierdzenie informacji i zmianę wygenerowanego hasła. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zmiany. Następnie zaloguj się ponownie i musisz uzyskać klucze publiczne i prywatne.

Klucz publiczny

Możesz znaleźć klucz w sekcji pobierania, w której kliknij link i pobierz go na swój komputer. Następnie prześlij go do katalogu WordPress za pomocą klienta FTP, gdzie znajduje się plik wp_config.php. Nazwa tego pliku, bez rozszerzenia, zostanie wstawiona do ustawień wtyczki

Klucz prywatny

Utworzenie i przesłanie klucza prywatnego składa się z kilku kroków. Najpierw przejdź do Zarządzanie kluczami i kliknij Utwórz klucz prywatny . Wprowadź nazwę klucza i hasło w formularzu. Będziesz potrzebował nazwy klucza i hasła w ustawieniach wtyczki, patrz poprzedni link. Klucz prywatny jest pobierany i przesyłany do folderu WordPress za pomocą klienta FTP, a także klucza publicznego. Ponownie umieścisz jego nazwę w ustawieniach wtyczki bez rozszerzenia.

4. Płatności testowe

Kolejną ważną rzeczą przed uruchomieniem wersji „na żywo” jest to, że będziesz musiał dokonać tak zwanych płatności testowych. Aby uzyskać listę wszystkich płatności testowych, zobacz Połączenie techniczne – Płatności testowe.

5. Operacja płatności na żywo

Po utworzeniu płatności testowych musisz napisać do gpwebpay, aby poprosić o weryfikację i wysłać dostęp do produkcji, który następnie dodajesz do wtyczki i wyłączasz wersję testową.

Dziękujemy za zakup wtyczki.

Návod pro plugin