Nastavení Woo comgate pluginu.

1. Po instalaci je potřeba zadat licenční číslo pluginu.

Klikněte v menu Woo plugins -> Woo Comgate:

Zadejte licenci, která Vám přišla do emailu. Případně napište email pro klíč. Nezapoměnte se podívat do spamu, někdy se stavá, že tam zůstávájí emaily

2. Po aktivaci se zobrazí hlavní nastavení pluginu:

Vyplňte údaje od comgate a doplnit nastavení.
Nezapomeňte zadat testovací údaje a zaškrtnout testovací mód.

3. Propojení Comgate s WooCommerce

Pro správné fungování pluginu musíme nejprve získat ID obchodu, Secure key a propojit obchod s platební bránou na klientském portálu Comgate. Poté jak ID obchodu, tak Secure key zadáme při nastavení platebních metod ve WooCommerce v administraci e-shopu, viz články Nastavení platební metody Comgate a Nastavení Comgate – bankovní převod.

Je nutné nastavit na portálu Comgate poté, co jste již od společnosti obdrželi ID, secure key a přihlašovací údaje

Povolený způsob založení platby zvolte buď BACKEND nebo SIMPLE_REDIRECT. Velmi důležitá jsou následující pole, kde je potřeba doplnit tyto URL adresy:

 • URL zaplacený: https://vas-eshop.cz/?comgate=paid&id=${id}&refId=${refId}
 • URL zrušený: https://vas-eshop.cz/?comgate=delete&id=${id}&refId=${refId}
 • URL nevyřízený: https://vas-eshop.cz/?comgate=failed&id=${id}&refId=${refId}
 • URL pro předání výsledku platby: https://vas-eshop.cz/?comgate=notify

Povolené IP adresy:   Musí být zadána povolená IP adresa. Pokud ne, nebude platební brána fungovat!!!

Poznámka k zjištění IP adresy: Po zadání údajů udělejte první testovací objednávku. Zobrazí se na pokladně chyba – syntax error unexpected token < in character 0, poté uvidíte IP adresu, kterou je potřeba zadat v nastavení comgate portálu  – sekce testovací logy.

 

IP adresu zjistíte na webu u comgate v sekci – testovaí logy, jakou IP adresu použít pro autorizaci, viz ukázka na obrázku níže:

 

 

Odkaz na nastavení najdete zde.

4. Testovací platby

Další důležitou věcí než spustíte „ostrou“ verzi plateb přes ComGate je, že budete muset provádět tzv. testovací platby. Seznam všech testovacích plateb naleznete pod Technické připojení – Testovací platby.

zde je návod, jak testovat.

 

Při testování funguje jen platební karta, ostatní služby budou aktivní až v ostrém provozu.

5. Ostrý provoz platby

Po vytvoření testovacích plateb, je potřeba napsat na comgate a požádat o ověření a zaslání produkčních přístupů, které potom přidáte do pluginu a vypnete testovací verzi.

Děkuji za zakoupení pluginu.

Nastavenie Woo ComGate pluginu.

1. Po inštalácii je potrebné zadať licenčné číslo pluginu.

Kliknite v menu Woo plugins -> Woo Comgate:

Zadajte licenciu </ strong>, ktorá Vám prišla do emailu </ strong>. Prípadne napíšte email pre kľúč. Nezabudnite sa pozrieť do spamu, niekedy sa stáva, že tam zostávajú emaily

2. Po aktivácii sa zobrazí hlavné nastavenia pluginu:

Vyplňte údaje od ComGate a doplniť nastavenia. </ Strong>
Nezabudnite zadať testovacie údaje a zaškrtnúť testovací mód. </ Strong>

3. Prepojenie ComGate s WooCommerce

Pre správne fungovanie pluginu musíme najprv získať ID obchodu, Secure key a prepojiť obchod s platobnou bránou na klientskom portáli ComGate. Potom ako ID obchodu, tak Secure key zadáme pri nastavení platobných metód vo WooCommerce v administrácii e-shopu, pozri články Nastavenie platobnej metódy ComGate a Nastavenie ComGate – bankový prevod.

Je nutné nastaviť na portáli ComGate potom, čo ste už od spoločnosti dostali ID, secure key a prihlasovacie údaje

Povolený spôsob založenia platby vyberte buď backendom alebo SIMPLE_REDIRECT. Veľmi dôležitá sú nasledujúce polia, kde je potreba doplniť tieto URL adresy:

 • URL zaplatený: http://vas-eshop.cz/?comgate=paid&id=${id}&refId=${refId}
 • URL zrušený: http://vas-eshop.cz/?comgate=delete&id=${id}&refId=${refId}
 • URL nevykonaného: http://vas-eshop.cz/?comgate=failed&id=${id}&refId=${refId}
 • URL pre odovzdanie výsledku platby: http://vas-eshop.cz/?comgate=notify

Povolené IP adresy:   Musí byť zadaná povolená IP adresa. Ak nie, nebude platobná brána fungovať!!!

4. Testovacie platby

Ďalšou dôležitou vecou než spustíte „ostrú“ verziu platieb cez ComGate je, že budete musieť vykonávať tzv. Testovacie platby. Zoznam všetkých testovacích platieb nájdete pod Technické pripojenie – Testovacie platby.

5. Ostrá prevádzka platby

Po vytvorení testovacích platieb, je potreba napísať na ComGate a požiadať o overenie a zaslanie produkčných prístupov, ktoré potom pridáte do pluginu a vypnete testovaciu verziu.

Ďakujem za zakúpenie pluginu.

Woo comgate plugin settings.

1. After installation, you need to enter the plugin license number.

Click on the Woo plugins menu -> Woo Comgate:

Enter the license that you received in your email . Alternatively, write an email for the key. Do not forget to look into spam, sometimes it happens that there remain emails

2. Once activated, the main plugin settings are displayed:

Fill in the data from comgate and add settings.
Be sure to enter test information and check test mode.

3. Link Comgate to WooCommerce

For the plugin to work properly, we must first obtain the Store ID, Secure Key and link the store to the payment gateway on the Comgate Client Portal. Then enter both Store ID and Secure Key when setting up payment methods in WooCommerce in the e-shop administration, see the articles Setting the Comgate payment method and Setting the Comgate – bank transfer.

You must set up Comgate after you have received your ID, secure key, and login information

Please select BACKEND or SIMPLE_REDIRECT as your form of payment. The following fields are very important where you need to add these URLs:

 • URL paid: http://vas-eshop.cz/?comgate=paid&id=${id}&refId=${refId}
 • URL canceled: http://vas-eshop.cz/?comgate=delete&id=${id}&refId=${refId}
 • URL pending: http://vas-eshop.cz/?comgate=failed&id=${id}&refId=${refId}
 • URL to transmit the payment result: http://vas-eshop.cz/?comgate=notify

Allowed IP addresses:   The allowed IP address must be entered. If not, the payment gateway will not work!!!

4. Test payments

Another important thing before you run the „sharp“ version of ComGate payments is that you will have to make so-called test payments. For a list of all test payments, see Technical Connection – Test Payments.

5. Live payment operation

Once you have made the test payments, you need to write to comgate and ask to verify and send your production hits, which you then add to the plugin and disable the test version.

Děkuji za zakoupení pluginu.

Woo ustawienia wtyczek comgate.

1. Po instalacji musisz wprowadzić numer licencji wtyczki.

Kliknij menu wtyczek Woo -> Woo Comgate:

Wpisz licencję , którą otrzymałeś w e-mailu . Możesz też napisać wiadomość e-mail na temat klucza. Nie zapomnij zajrzeć do spamu, czasem zdarza się, że pozostają e-maile

2. Po aktywacji zostaną wyświetlone główne ustawienia wtyczek:

Uzupełnij informacje o comgate i dodaj ustawienia.
Pamiętaj o wprowadzeniu informacji o teście i sprawdzeniu trybu testu.

3. Połącz Comgate z WooCommerce

Aby wtyczka działała poprawnie, musimy najpierw uzyskać identyfikator sklepu, bezpieczny klucz i połączyć sklep z bramką płatności w portalu klienta Comgate. Następnie wprowadź identyfikator sklepu i klucz bezpieczeństwa podczas konfigurowania metod płatności w WooCommerce w administracji sklepu internetowego, zobacz artykuły Ustawianie metody płatności Comgate i Ustawianie Comgate – przelew bankowy.

Musisz skonfigurować Comgate po otrzymaniu identyfikatora, bezpiecznego klucza i danych logowania

Wybierz BACKEND lub SIMPLE_REDIRECT jako formę płatności. Następujące pola są bardzo ważne, gdy trzeba dodać te adresy URL:

 • URL płatne: http://vas-eshop.cz/?comgate=paid&id=${id}&refId=${refId}
 • URL anulowane: http://vas-eshop.cz/?comgate=delete&id=${id}&refId=${refId}
 • URL w toku: http://vas-eshop.cz/?comgate=failed&id=${id}&refId=${refId}
 • URL przekazać wynik płatności: http://vas-eshop.cz/?comgate=notify

Dozwolone adresy IP:   Należy wprowadzić dozwolony adres IP. Jeśli nie, bramka płatności nie będzie działać!!!

4. Płatności testowe

Kolejną ważną rzeczą przed uruchomieniem „ostrej” wersji płatności ComGate jest konieczność dokonywania tak zwanych płatności testowych. Aby uzyskać listę wszystkich płatności testowych, zobacz Połączenie techniczne – Płatności testowe.

5. Operacja płatności na żywo

Po dokonaniu płatności testowych musisz napisać do comgate, aby poprosić o weryfikację i wysłać dostęp do produkcji, który następnie dodasz do wtyczki i wyłączysz wersję testową.

Dziękujemy za zakup wtyczki.

Návod pro plugin