Nastavení Woo xml feed pluginu.

1. Po instalaci je potřeba zadat licenční číslo pluginu.

Klikněte v menu Woo plugins -> Gopay:

Zadejte licenci, která Vám přišla do emailu. Případně napište email pro klíč. Nezapoměnte se podívat do spamu, někdy se stavá, že tam zůstávájí emaily

Po aktivaci se zobrazí hlavní nastavení pluginu:

Vyplňte všechny údaje. Pokud najedete na otazník, tak se zobrazí nápověda.

3. Aktualizujte kategorie:

4. Po aktualizaci kategorie se vraťte do nastavení heuréky:

Vyplňte CPC, dopravu a spárujte kategorie a vše uložte.

!! důležité !!
U SK vrede nezapoměňte nastavit kurz EURA a české koruny, aby se správně zobrazovaly ceny u SK verze feedu.

Pokud nastavíte kurz 1, tak ceny jak v Eurech tak i v korunách budou stejné.

5. Po spárování můžete vygenerovat feedy:

Vždy po úpravách aktualizujte pomocí tlačítka “aktualizovat” a potom klikňete na požadovaný feed.

Důležité: Pokud plugin vygeneruje prázdný feed, tak nemáte zadanou licenci. U polí, kde se přidávají ceny nepřidávejte znak měny nebo cokoli jiného, protože plugin nevygeneruje správně feed.

 

Děkuji za zakoupení pluginu.

Nastavenie Woo xml feed pluginu.

1. Po inštalácii je potrebné zadať licenčné číslo pluginu.

Kliknite v menu Woo plugins -> Gopay:

Zadajte licenciu , ktorá Vám prišla do emailu . Prípadne napíšte email pre kľúč. Nezabudnite sa pozrieť do spamu, niekedy sa stáva, že tam zostávajú emaily

2. Po aktivácii sa zobrazí hlavné nastavenia pluginu:

Vyplňte všetky údaje. Ak nabehnete na otáznik, tak sa zobrazí nápoveda.

3. Aktualizujte kategórie:

4. Po aktualizácii kategórie sa vráťte do nastavení Heuréka:

Vyplňte CPC, dopravu a spárujte kategórie a všetko uložte.

!! dôležité !!
U SK Vrede nezabudnite nastaviť kurz EURA a českej koruny, aby sa správne zobrazovali ceny u CZ verzia feedu.

Ak nastavíte kurz 1, tak ceny ako v Eurách tak aj v korunách budú rovnaké.

5. Po spárovaní môžete vygenerovať feedy:

Vždy po úpravách aktualizujte pomocou tlačidla „aktualizovať“ a potom kliknite na požadované feed.

Ďakujem za zakúpenie pluginu.

Woo xml feed plugin settings.

1. After installation, you need to enter the plugin license number.

Click on the Woo plugins menu -> Gopay:

Enter the license that you received in your email . Alternatively, write an email for the key. Do not forget to look into spam, sometimes it happens that there remain emails

Once activated, you will see the main plugin settings:

Fill in all information. If you hover over the question mark, help is displayed.

3. Update categories:

4. After updating the category, return to the eureka settings:

Fill in CPC, shipping, and pair categories, and save everything.

!! important !!
For SK ulcer do not forget to set the exchange rate of EUR and Czech crowns to correctly display prices for the SK version of the feed.

If you set the exchange rate to 1, the prices will be the same in both Euro and CZK.

5. You can generate feeds after pairing:

Always update with the “update” button after editing and then click on the desired feed.

Thank you for purchasing the plugin.

Zalecane ustawienia wtyczki kanału XML.

1. Po instalacji musisz wprowadzić numer licencji wtyczki.

Kliknij menu wtyczek Woo -> Gopay:

Wpisz licencję , którą otrzymałeś w e-mailu . Możesz też napisać wiadomość e-mail na temat klucza. Nie zapomnij zajrzeć do spamu, czasem zdarza się, że pozostają e-maile

Po aktywacji zostaną wyświetlone główne ustawienia wtyczek:

Podaj wszystkie informacje. Po najechaniu kursorem na znak zapytania wyświetlana jest pomoc.

3. Aktualizujte kategorie:

4. Po zaktualizowaniu kategorii wróć do ustawień heureka:

Podaj kategorie CPC, koszty wysyłki i pary i zapisz wszystko.

!! ważne !!
W przypadku wrzodu SK nie zapomnij ustawić kursu EUR i koron czeskich, aby poprawnie wyświetlać ceny dla wersji SK kanału.

Jeśli ustawisz kurs wymiany na 1, ceny będą takie same zarówno w euro, jak i w CZK.

5. Po sparowaniu możesz generować kanały:

Zawsze aktualizuj za pomocą przycisku „aktualizacja” po edycji, a następnie kliknij żądany kanał.

Dziękujemy za zakup wtyczki.

Návod pro plugin

Nejčastější problémy s pluginem

Plugin nevygeneruje feed

Problém bude, že není zadán licenční kód. Přidejte licenci, která Vám přisla do emailu v souhrnu objednávky. Potom postupujte dle návodu