Nastavení Woo zásilkovna pluginu.

1. Po instalaci je potřeba zadat licenční číslo pluginu.

Klikněte v menu Woo plugins -> Zásilkovna:

Zadejte licenci, která Vám přišla do emailu. Případně napište email pro klíč. Nezapoměnte se podívat do spamu, někdy se stavá, že tam zůstávájí emaily.

2. Po aktivaci se zobrazí hlavní nastavení pluginu:

Vyplňte všechny údaje od zásilokvny a doplnit nastavení

Přihlašte se do administrace zásilkovny a zde najdete API klíč a heslo:

 

Aby sparvně fungovala zásilkovna a vše se synchronizovalo, je potřeba zadat přesný název obchodu co máte v nastavení zásilkovny, viz odkaz:https://client.packeta.com/cs/senders

Zde klikněte na Váš obchod:

 

A zkopírujte přesný název i s diakritikou v poli označení, jinak automatické odesílání nebude fungovat.

 

a potom zde vložte:

3. Nastavte kurz a měnu

4. Nastavte dopravce:

 

5. Dále nastavte ceny u dopravců:

Pokud zadáváte cenu s desetiným místem je potřeba zadat s tečkou, např: 2.50.

Je potřeba mít také u produktů přidanou váhu (nastavíte v detailu produktu), pokud chcete využívat ceny dle váhy.

 

6. Vygenerujte pobočky zásilkovny:

Podle toho, jakou zemi jste si zvolili, je potřeba pro ní vygenerovat pobočky.

7. Přidejte váhu u všech produktů, aby docházelo k odesílání objednávky do zásilkovny sváhou.

8. Nastavte měnu pro zásilkovnu:

9. Přidat dopravu zásilkovna v nastavení woocomerce:

Přidejte dopravu zásilkovna a aktivujte. Při změně nastavení zásilkovny je vždy tento krok udělat znova, aby se projevily změny

Pokud máte nastavenou dobírku u zásilkovny, je potřeba je aktivovat zde:

10. Aktualizace cen a dopravců

Pokud aktualizjete cenu dopravy nebo přídáváte nového dopravce, je potřeba vždy v nastavení wooocommerce -> doprava smazat dopravce zásilkovna a potom znovu přidat. Jinak se změny neprojeví.

11. Pravidelné načítání poboček zásilkovny

Je potřeba nastavit CRON, který naleznete v levém admin menu – odkaz aktualizace poboček, aby docházelo pravidelně každý den k aktualizaci poboček. Pokud nebudete mít nastaveno, tak je možné, že nekteré objednávky nebudou mít uvedenou pobočku v objednávce.

12. Nastavení váhy u produktů

Je potřeba u všech produktů nastavit váhu, aby docházelo k správnému odesílání objednávek do systému zásilkovny. Nebo můžete přidat ručně váhu v objednávce a potom odeslat.

13. Vytisknutí štítků

U objednávek po kliknutí na zelenou ikonu můžete stáhnout štítek, viz:

a poté vytisknout.

Děkuji za zakoupení pluginu.

Nastavenie Woo Zásilkovna pluginu.

1. Po inštalácii je potrebné zadať licenčné číslo pluginu.

Kliknite v menu Woo plugins -> Zásilkovna:

Zadajte licenciu , ktorá Vám prišla do emailu . Prípadne napíšte email pre kľúč. Nezabudnite sa pozrieť do spamu, niekedy sa stáva, že tam zostávajú emaily.

2. Po aktivácii sa zobrazí hlavné nastavenia pluginu:

Vyplňte všetky údaje od zásilokvny a doplniť nastavenia

Prihláste sa do administrácie Zásilkovna a tu nájdete API kľúč a heslo:

 

Aby sparvně fungovala Zásilkovna a všetko zosynchronizovať, je potrebné zadať presný názov obchodu čo máte v nastavení Zásilkovna, pozri odkaz:https://client.packeta.com/cs/senders

Tu kliknite na Váš obchod:

 

A skopírujte presný názov aj s diakritikou v poli označení, inak automatické odosielanie nebude fungovať.

 

a potom tu vložte:

3. Nastavte kurz a menu

4. Nastavte dopravcu:

 

5. Ďalej nastavte ceny u dopravcov:

Ak zadávate cenu s desatinnými miestami je potrebné zadať s bodkou, např: 2.50.

Je potrebné mať aj u produktov pridanú váhu (nastavíte v detaile produktu), ak chcete využívať ceny podľa váhy.

 

6. Vygenerujte pobočky Zásilkovna:

Podľa toho, akú krajinu ste si zvolili, je potreba pre ňu vygenerovať pobočky.

7. Pridať dopravu Zásilkovna v nastavení woocommerce:

Pridajte dopravu Zásilkovna a aktivujte. Pri zmene nastavení Zásilkovna je vždy tento krok urobiť znova, aby sa prejavili zmeny

Pokiaľ máte nastavenú dobierku u Zásilkovna, je potreba je aktivovať tu:

8. Aktualizácia cien a dopravcov

Ak Aktualiz cenu dopravy alebo pridávate nového dopravcu, je potrebné vždy v nastavení wooocommerce -> doprava zmazať dopravcu Zásilkovna a potom znpvu pridať. Inak sa zmeny neprejavia.

Ďakujem za zakúpenie pluginu.

Woo Mailbox plugin settings.

1. After installation, you need to enter the plugin license number.

Click on the Woo plugins menu -> Mailbox:

Enter the license that you received in your email . Or write an email for the key. Don’t forget to look into spam, sometimes there are emails remaining.

2. Once activated, the main plugin settings will appear:

Fill in all information from the shipment and complete the settings

Log in to the mail order administration and find the API key and password here:

 

In order for the parcel to work correctly and everything is synchronized, you need to enter the exact name of the store you have in the parcel settings, see the link:https://client.packeta.com/cs/senders

Click on your shop here:

 

And copy the exact name with diacritics in the label field, otherwise automatic submission will not work.

 

and then paste here:

 

3. Set the exchange rate and currency

 

 

4. Set the carrier:

5. Next, set prices for carriers:

If you enter a price with a decimal place, you need to enter a period, e.g.: 2.50.

It is also necessary to have added weight for products (set in product detail) if you want to use prices by weight.

 

6. Generate mail order branches:

Depending on the country you have chosen, you need to generate branches for it.

 

7. Add shipping postal in woocommerce settings:

Add shipping to the shipping shop and activate. When you change the post office settings, this step is always done again for the changes to take effect

If you have set up cash on delivery, you need to activate it here:

8. Price and carrier updates

If you update the shipping price or add a new carrier, it is always needed in the wooocommerce settings -> delete the shipping postal carrier and then add it from the first. Otherwise, the changes will not take effect.

Thank you for purchasing the plugin.

Ustawienia wtyczki Woo Mailbox.

1. Po instalacji musisz wprowadzić numer licencji wtyczki.

Kliknij menu wtyczek Wo -> Mailbox:

Wpisz licencję , którą otrzymałeś w e-mailu . Lub napisz e-mail dla klucza. Nie zapomnij zajrzeć do spamu, czasem zdarza się, że pozostają e-maile.

2. Po aktywacji zostaną wyświetlone główne ustawienia wtyczki:

Podaj wszystkie informacje z przesyłki i dokończ ustawienia

Zaloguj się do administracji wysyłkowej i znajdź tutaj klucz API i hasło:

 

Aby paczka działała poprawnie i wszystko było zsynchronizowane, musisz wprowadzić dokładną nazwę sklepu, który masz w ustawieniach paczki, patrz link:https://client.packeta.com/cs/senders

Kliknij tutaj swój sklep:

 

I skopiuj dokładną nazwę za pomocą znaków diakrytycznych w polu etykiety, w przeciwnym razie automatyczne przesyłanie nie będzie działać.

 

a następnie wklej tutaj:

3. Ustaw kurs i walutę

4. Ustaw przewoźnika:

 

5. Następnie ustal ceny dla przewoźników:

Jeśli podasz cenę z miejscem dziesiętnym, musisz wprowadzić ją z kropką, np.: 2.50.

Konieczne jest również dodanie dodatkowej masy produktów (określone w szczegółach produktu), jeśli chcesz używać cen według wagi.

 

6. Generuj gałęzie wysyłkowe:

W zależności od wybranego kraju musisz wygenerować dla niego oddziały.

7. Dodaj wysyłkę pocztową w ustawieniach woocommerce:

Dodaj wysyłkę do sklepu wysyłkowego i aktywuj. Po zmianie ustawień urzędu pocztowego ten krok jest zawsze wykonywany ponownie, aby zmiany zaczęły obowiązywać

Jeśli masz gotówkę przy odbiorze, musisz ją tutaj aktywować:

8. Aktualizacje cen i przewoźników

Jeśli zaktualizujesz cenę wysyłki lub dodasz nowego przewoźnika, będzie to zawsze potrzebne w ustawieniach wooocommerce -> usuń przewoźnika pocztowego, a następnie dodaj go od pierwszego. W przeciwnym razie zmiany nie wejdą w życie.

Dziękujemy za zakup wtyczki.

Nejčastější problémy s pluginem

Plugin neodesílá automaticky objednávky do zásilkovny

Problém je s špatně vyplněným názvem eshopu, viz bod 2. Pokud nastavíte správně znovu přidejte dopravu zásilkovna, viz bod 7, tím dojde k aktualizaci a po vytvoření objednávky odesílá data o objednávce do zásilkovny, dle vybraného stavu.

Nezobrazuje se mi dopravce zásilkovny na stránce pokladny

Je potřeba zkontrolovat jestli máte u vybraného dopravce zadanou cenu, potom jestli je doprava zásilkovna přidána správně pro jednotlivé státy, viz bod 7. Jestli vše máte vyplněné, tak na stránce pokladny smažte paměť prohlížece (vymazání mezipaměti)

Nezobrazuje se mi upravená cena u dopravce zásilkovny

Pokud změníte cenu u nějakého dopravce,  smažte a znovu přidejte dopravu zásilkovna, viz bod 7, tím dojde k aktualizaci.

Nezobrazuje se mi mapa poboček zasilkovny a neodesílá objednávky do zásilkovny

Zásilkovna musí být v systému zásilkovny aktivní. Aktivace po vytvoření nového účtu trvá zpravidla 2-3 pracovní dny.

Nezobrazuje se vybraná pobočka zásilkovny u objednávky a v emailu

Problém může nastat, když pravidelně neprovádíte aktualizace poboček zásilkovny. Lze to ručně v nastavení pluginu nebo automaticky pomocí CRONu.

Ideálně je mít nastavený CRON, aby se prováděl každy den. Url adresa pro CRON je vypsaná v nastavení pluginu – záložka aktualizace poboček. CRON nastavíte na hostingu nebo podpora hostingu.

Zde můžete koupit plugin