fbpx

www.wordpress-moduly.cz

Všeobecné obchodní podmínky

1. Dodavatel

Jan Lasac

se sídlem Jiřičkova 751, Včelná, 37382

identifikační číslo IČO: 09547231

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.wordpress-moduly.cz

2. Základní ustanovení

 • Předmětem těchto webových stránek je nabídka internetových služeb spojených s elektronickou distribucí softwaru.
 • Odběratel je seznámen se základními či doplňkovými informacemi pomocí webu www.wordpress-moduly.cz, případně pomocí individuální e-mailové či telefonické komunikace. Získané informace či podmínky tímto akceptuje.
 • Dodavatel je oprávněn kdykoliv měnit nabídku, parametry a cenu svých služeb.
 • V cenách služeb nejsou zahrnuty případné individuální modifikace.
 • Každý plugin určený pro WooCommerce, je připraven pro WordPress 4 a vyšší v kombinaci s WooCoommerce 3.0 a vyšší. Pro nižší verze, není poskytována podpora.
 • Pluginy jsou dodávány se zárukou kompatibility, při instalaci WordPressu, WooCommerce a defaultních šablon WordPressu. Dodavatel nezaručuje kompatibilitu pluginů s produkty dalších stran, jako jsou pluginy pro vícejazyčné web, pluginy upravující cenu produktů a dalších.
 • V případě pluginů, které jsou k dispozici zdarma ke stažení, k nim není poskytována podpora. Jsou v eshopu k dispozici proto, že mohou pomoci při používní vašeho eshopu a jejich stažením nevzniká žádný nárok na opravy a vývoj.

3. Ochrana osobních údajů

 • S osobními údaji odběratele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Odběratel prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
 • Osobní nebo přihlašovací údaje odběratele nejsou poskytovány třetím osobám.
 • Více informací najdete na stránce Ochrana osobních údajů.

4. Práva a povinnosti dodavatele

 • Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů odběratele, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobil.
 • Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za závady a škody způsobené úpravami softwaru ze strany odběratele po okamžiku prodeje.
 • Dodavatel neodpovídá za znefunkčnění nebo omezení funkcí dodaného softwaru po změně podmínek nebo technických řešení ze strany odběratele ani žádné jiné třetí strany.
 • Dodavatel neodpovídá za bezproblémovou funkčnost napojení dodaného softwaru na software třetích stran.
 • Dodavatel nezaručuje, že provoz dodaného softwaru bude bez chyb nepřetržitý.
 • Dodavatel má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného softwaru nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednaný software předem, vrátí dodavatel odběrateli celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.
 • Dodavatel je oprávněn poskytovat nebo prodávat vyhotovené služby, úpravy a moduly třetím stranám, není-li toto jiným způsobem individuálně dohodnuto či smluvně ustanoveno.

5. Práva a povinnosti odběratele

 • Odběratel je povinen uvádět pouze pravdivé a aktuální osobní údaje.
 • Odběratel je povinen přihlašovací údaje, které mu byly zaslány dodavatelem, zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich zneužití.
 • Odběratel nese plnou odpovědnost za veškeré akce, změny a úpravy, které byly provedeny s použitím dodavatelem přidělených přihlašovacích údajů.
 • Odběratel je oprávněn přihlašovací údaje měnit.
 • Odběratel je s celkovou cenou objednávky seznámen ještě před jejím potvrzením.
 • Odběratel se vzdává práva na odstoupením od smlouvy jakmile zahájí stahování produktu.

6. Uzavření smlouvy

 • Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nabývá platnosti okamžikem zaplacení objednávky pomocí systému gopay, paypal nebo platbě na bankovní účet.
 • Platbou odběratel stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky, jenž jsou pro obě smluvní strany závazné a obě smluvní strany jsou povinny se jimi řídit.
 • Distribuce softwaru objednaného je realizována elektronicky zasláním na e-mail, který dodavatel uvedl v objednávkovém formuláři.

7. Reklamace

 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
 • V případě, že odběratel změní, či jinak zasáhne do zdrojového kódu, není reklamace uplatnitelná.
 • Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená chyba nebo půjde-li o chybu nespadající do záruky) může dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu.

8. Shoda a rozpor s kupní smlouvou

 • Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že prodávaný software či poskytnutá služba je při převzetí odběratelem ve shodě s kupní smlouvou.
 • Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný software či poskytnutá služba má užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě užitné vlastnosti pro software či službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití softwaru či služby uvádí nebo pro který se software či služba obvykle používá.
 • V případě, že software či služba při převzetí odběratelem není ve shodě s kupní smlouvou, má odběratel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu dodaný software či poskytnutou službu uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny softwaru či poskytnuté služby. To neplatí, pokud odběratel před převzetím softwaru či služby o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9. Odstoupení od smlouvy

 • Na software distribuovaný elektronicky se nevztahuje ustanovení §1837 odstavce l) občanského zákoníku, o možnosti odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.
 • Stažením software nelze uplatnit nárok na odstoupení od kupní smlouvy
 • Software distribuovaný elektronicky nebo upravený na zakázku pro konkrétního koncového zákazníka nelze vrátit.
 • Odběrateli zaniká nárok na odstoupení od smlouvy v případě a) neodborného použití softwaru, pluginu či úpravy b) přítomnosti individuálních funkčních úprav c) plugin je funkční jen si zákazník správně neseznámil s možnostmi a nastavením zboží
 • Při nesoučinnosti či neposkytnutí přístupů na server při opravě chyby, která toto nevyhnutelně vyžaduje, zaniká odběrateli nárok na odstoupení od smlouvy.
 • Odstoupením od smlouvy se odběratel zavazuje uhradit dodavateli dosavadní náklady za provedenou práci v případě, že takové náklady vznikly.

10. Licenční ujednání

 • Licence pro použití dodaného software se řídí licencí GPLv2
 • S každým pluginem je dodáván licenční klíč, který slouží k plné aktivaci pluginu.
 • Tento klíč vám zaručuje podporu a servis, v případě, že je budete potřebovat.
 • V případě nepoužití licenčního klíče, nejsou podpora a servis poskytovány.
 • Licenční klíč je platný vždy na jednu doménu.

11. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”

12. Závěrečné ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona.
 • Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito obchodními podmínkami dotčena.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.08.2019.

 

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jan Lasac

se sídlem Jiřičkova 751, Včelná, 37382, adresa elektronické pošty info@wordpress-moduly.cz, telefon (+420) 774873698.

Zavřít Košík
Zavřít Oblíbené
Close Nedávno shlédnutý
Zavřít
Zavřít
Kategorie